استعدادیابی

استعدادیابی - آقای محمدرضا دشتی

هدف از برگزاری این مصاحبه ها کشف استعدادهای تحصیلی و نشان دادن مسیر درستی برای ادامه تحصیل به شما عزیزان است. به لطف خداوند منان در این راه گام برداشته ایم و با تلاش و پشت کار بالا این راه شیرین و زیبا را ادامه می دهیم. این امر یک وظیفه ای بر …

استعدادیابی - آقای محمدرضا مولوی

هدف از برگزاری این مصاحبه ها کشف استعدادهای تحصیلی و نشان دادن مسیر درستی برای ادامه تحصیل به شما عزیزان است. به لطف خداوند منان در این راه گام برداشته ایم و با تلاش و پشت کار بالا این راه شیرین و زیبا را ادامه می دهیم. این امر یک وظیفه ای بر …