پست ها

مقدمه

نوترینو از عجیب ترین و اسرارآمیزترین فرمیونهای بنیادی از 12 ذره ی بنیادی کشف شده تا به امروز، در کیهان است. واکنش پذیری نوترینوها با سایر مواد بسیار کم است و از بین ذرات به راحتی می توانند عبور کنند. نوترینوها از سوی ستاره های دیگر در تمامی جهات ساطع می شوند. از یک سمت وارد سیاره ی زمین و از سمت دیگر بدون هیچ مانعی، خارج می شوند. با چاره ای که ولفگانگ پائولی (Wolfgang Pauli) برای حفظ قانون پایستگی انرژی در تولید ذرات بتا اندیشید، ایده ی نوترینو به وجود آمد.

در زمانی که پائولی برای نخستین بار در سال 1930، تئوری خود را ارائه داد، نوترون هنوز کشف نشده بود. آزمایش هایی که در آن زمان روی واپاشی هسته ای بتا انجام شده بود، با قانون پایستگی انرژی و تکانه، تناقض داشت. او معتقد بود که در این آزمایش، ذره ای مرموز تولید می شود که بدون برهمکنش با دستگاه های آشکارساز، مقداری از انرژی و تکانهء واکنش را با خود می برد.

نوترینو

نوترینو

نوترینو، یک فرمیون (ذره ای بنیادی با اسپین نیمه صحیح) است که تنها تحت تأثیر نیروی هسته ای ضعیف و نیروی گرانش، بر همکنش انجام می دهد. فردریک رینز (Frederick Reines)، در زمینه ی تشعشات هسته ای و پرتوهای رادیواکتیو تحقیق می کرد که همین تحقیقات در سال 1956، منجر به کشف و اثبات وجود نوترینو شد. نوترینو یک ذره ی بنیادی با بار الکتریکی خنثی است و به ندرت وارد برهمکنش می شود. این موضوع یکی از دلایلی است که این ذره به مدت طولانی از نگاه دانشمندان دور بوده است.

نوترینوها تقریباً با سرعت نور حرکت می کنند و می توانند از درون ماده بدون هیچ برهمکنشی عبور کنند. نوترینوها دارای جرم بسیار اندک و غیر صفر هستند. این ذرات شبح مانند، از آنجایی که بار الکتریکی خنثی دارند، حتی تحت تأثیر جریان های مغناطیسی قرار نمی گیرند و بدون هیچ اثری از میان قوی ترین میدان های مغناطیسی به راحتی عبور می کنند.

این ذرات در فرآیندهایی مانند فعل و انفعالات هسته ای خورشید یا برخورد پرتوهای کیهانی شکل می گیرند. اکثر نوترینوهایی که از زمین عبور می کنند، بر اثر فرآیندهای خورشیدی به وجود می آیند. در هر ثانیه، از هر سانتی متر مربع زمین، حدود 65 میلیارد نوترینوی خورشیدی عبور می کند.

نسل های نوترینوها

سه فیزیکدان به نامهای لدرمن، شوارتز و اشتینبرگر در سال 1962 موفق به کشف نوع دومی از نوترینوها شده بودند. در چارچوب مدل استاندارد ذرات، نوترینوها در کنار الکترونها و میونها، که هیچ کدام از آنها نقشی در ساختاربندی هسته ی اتم ندارند، به لپتونها شکل می دهند. نوترینوهای نسل اول لپتونها به نام الکترون نوترینو، را کوان و رینز کشف کردند. نوترینوهای نسل دوم لپتونها به نام میون نوترینو، را لدرمن، شوارتز و اشتینبرگر کشف کردند.

نسل سوم نوترینوها، تاو نوترینو نام دارند که هر کدام به ذرات بنیادین الکترون، میون و تاو مرتبط هستند. همچنین هر ذره نوترینو دارای پادذره ای به نام آنتی نوترینو می باشد که این ذره نیز هیچ بار الکتریکی ندارد و اسپین آن نیمه صحیح است. نوترینو ها به گونه ای تولید می شوند که تغییری در عدد لپتونی به وجود نیاید. این به این معنی است که الکترون نوترینوها همراه با پوزیترونها (پاد الکترونها) به وجود می آیند و آنتی الکترون نوترینوها به همراه الکترونها ایجاد می شوند.

نوترینوها در حال پرواز به طور مداوم نوسان می کنند. این به این معنی است که اکترون نوترینویی که از طریق واپاشی پرتو بتا ایجاد شده ممکن است به صورت میون نوترینو و یا تاو نوترینو وارد آشکارگر شود. این نوسان نیازمند این است که مزه های مختلف نوترینو جرم های متفاوتی داشته باشند. اگرچه مقدار این جرم ها معلوم نیست، آزمایش هایی نشان داده که مقدارشان بسیار ناچیز است. اندازه گیری های کیهان شناسی نشان داده که مجموع جرم این سه نوع نوترینو باید کمتر از یک میلیونم جرم الکترون باشد.

نوترینو

خصوصیات نوترینو

 • نوترینو یک ذره بنیادی خنثی است که از واپاشی بتای هسته ای اتمی همراه با الکترون یا پوزیترون گسیل می شود.
 • همانند نوترون، نوترینو نیز بار الکتریکی ندارد.
 • نوترینوها با الکترونها عملاً اندرکنش نمی کنند و باعث یونش قابل توجه محیط نمی شوند.
 • نوترینو ذره بنیادی ناپایدار و سبکی است که جرم آن حدود 1/200 جرم الکترون است.

نوترینوها به چندین روش ایجاد می شوند که این روش ها عبارتند از: انواع خاصی از واپاشی هسته ای، در واکنش های هسته ای مانند آنهایی که در ستاره ها رخ می دهند، در راکتورهای هسته ای، به هنگام برخورد پرتوهای کیهانی با اتمها و در ابرنواخترها.

آشکار سازی نوترینو

هر چند نوترونها را به سبب اثرشان روی هسته های اتمی واکنش های هسته ای و انتقال انرژی در خلال برخوردها می توان به آسانی آشکار ساخت اما اندرکنش نوترینو با هسته ها خیلی ضعیف است. تا این اواخر واکنش هسته ایی که نوترینوها راه انداخته باشند در آزمایشگاه آشکار سازی نشده است.
این ذره ناپایدار است پس چگونه می توان به وجود نوترینوها پی برد؟
اگر از واپاشی ذره بتا فقط الکترون گسیل شود، انرژی همه الکترونهای بتا برای ایزوتوپ پرتوزای معین باید یکسان شود. این انرژی باید با اختلاف انرژی درونی هسته اتم اولیه و هسته تولید شده به اضافه الکترون این اختلاف برابر باشد. زیرا از طریق آزمایش ثابت شده است که هسته های یک ایزوتوپ معین دارای جرم یکسان اند، در نتیجه انرژی درونی آنها یکی است.

دستاورد رینز و کوان

این دستاورد، راه را برای توسعهء سیستم های آشکارساز نوترینو باز کرد. با توسعهء چنین سیستم هایی مشخص شد که نوترینوها علاوه بر قلب خورشید و ستارگان، در انفجارهای عظیم ابرنواختری نیز به میزان فراوان تولید می شوند. بیش از 99 درصد انرژی این انفجارهای کیهانی را نوترینوها حمل می کنند. حال می دانیم که نوترینوها، یکی از فراوانترین ذرات جهان اند به طوری که به ازاء هر پروتون، در حدود یک میلیارد نوترینو در جهان وجود دارد.

در رصدخانه نوترینوی آیس کیوب، یک رصدخانه در یخچال های قطب جنوب واقع در ایستگاه آموند سن-اسکات، دانشمندان در نوامبر 2013 توانستند 28 ذره نوترینوی پر انرژی را که انرژی بیش از 50 ترا الکترون ولت است؛ شناسایی کنند.

انرژی نوترینو و انرژی الکترون در واکنش

انرژی الکترون حاصل از واپاشی ذره بتا می تواند مقادیر متفاوتی از، صفر تا مقدار ماکزیمم معین W را دارا باشد. این مقدار ماکزیمم دقیقاً برابر با انرژی درونی آزاد شده از واکنش است. برای نقض نشدن قانون بقای انرژی باید فرض کرد که در جریان واپاشی ذره بتا همراه با الکترون یک ذره دیگر نیز (نوترینو) تشکیل می شود.

انرژی ای که این ذره با خود حمل می کند مکمل انرژی الکترون تا W است. اگر نوترینو انرژی ای نزدیک به W با خود حمل کند، انرژی الکترون نزدیک به صفر است. اگر انرژی نوترینو کم باشد، برعکس، انرژی الکترون نزدیک به W است. تحلیل تفضیلی از واپاشی به دلایل متقاعد کننده دیگری بر گسیل نوترینو در این فرایند دلالت دارد و امکان داده است که جرم در حال سکون نوترینو را برآورد کنند.

نوترینوی خورشیدی

نوترینوهای خورشیدی در طول فرایندهای متنوع و زوال رادیواکتیوی عناصر مختلف در دوره گداخت های هسته ای که در داخل خورشید رخ می دهد، تولید می شوند. سپس در تمام جهت ها در فضا پراکنده می شوند و با یک جریان 65 میلیارد ذره در سانتیمتر مربع از سطح، به زمین می رسند. از آنجا که این ذرات به میزان بسیار کمی با ماده فعل و انفعال می کنند، می توانند بدون ایجاد مزاحمت از میان سیاره ما عبور کنند و بنابراین ردیابی آنها بی شدت دشوار است.

بورکسینو، دستگاه آشکارساز نوترینو است که از یک کره بزرگ که اطراف آن را 2 هزار تن آب احاطه کرده ساخته شده است. در مرکز این کره یک دستگاه جرقه زن مایع آلی قرار دارد. این آشکارساز در زیر کوههای گرن ساسو قرار گرفته است، بنابراین حداقل پرتو را از دنیای بیرون دریافت می کند. بورکسینو، تنها آشکارسازی است که می تواند به طور همزمان سراسر طیف نوترینوهای خورشیدی را نشان دهد.

تولید نوترینوی خورشیدی

خورشید تمام انرژی اش را از طریق فرآیندهای همجوشی هسته ای تولید می کند. 4 پروتون، در یک سلسله مراحل تبدیل به یک هلیوم می شوند. انرژی اتمهای هلیوم در حالت نهایی، کمتر از انرژی 4 پروتون اولیه است؛ بنابراین مقداری انرژی در هر واکنش همجوشی آزاد می شود. علاوه بر این انرژی، 2 پروتون باید به نوترینو تبدیل شوند که هر تبدیل یک الکترون-نوترینو آزاد می کند.

نوترینو

در لحظه تولید، یک نوترینوی خورشیدی سریع از میان خورشید گذشته و به فضا رانده می شود. در واقع نوترینوها آنچنان کوچک اند که بدون حتی یک برخورد با هر ذره زیر اتمی، از میان زمین عبور کنند. گمان می رود که برای مهار کردن یک نوترینو، دیواری از سرب به ضخامت یک سال نوری نیاز است. به همین خاطر است که حتی احساسشان نیز نمی کنید. آنها در حال عبور از بدنتان هستند، انگار نه انگار که اصلاً شما وجود دارید.

تفاوت نوترون و نوترینو

 

نوترینو نوترون
تعریف نوترینو ذره ای زیر اتمی است که دارای یک توده کوچک (شبیه به الکترون ها) است و هیچ بار الکتریکی ندارد نوترون یک ذره زیر اتمی است که در هستهء یک اتم ساکن است
جرم جرم نسبتاً کم جرم نسبتاً زیاد
رابطه با ذرات دیگر ارتباط نزدیکی با الکترونهای موجود در جرم هستهء آنها دارد از نزدیک با پروتونهای موجود در هستهء اتمها مرتبط است
دسته بندی ذرات ابتدایی هستند ذرات غیر ابتدایی هستند

 

ترجمه توسط انجمن فیزیک

“کاری از انجمن فیزیک گروه علمی فرهنگی آدنیا”

بسیاری از فروشندگان تصور می کنند که اگر در طول جلسات فروش یا مذاکره با مشتری فقط به ارائه و تعریف از محصول خود بپردازند، نتیجه خواهند گرفت؛در حالی که روشی منجر به نتیجه بهتر می شود، این است که مشتری را وادار به صحبت کردن کنید؛ در واقع باید از مشتری خود سوال بپرسید تا هم از نیاز مشتری مطلع شوید و هم اینکه مشتری متوجه شود، محصول شما نیاز او را کاملا رفع خواهد نمود.

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از دو طریق زیر با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را مطرح کنید:
1) از قسمت دیدگاه های پست
2) با پر کردن فرم مشاوره کسب و کار در صفحه بسته های مشاوره ای

برقراری روابط دوستانه با مشتری

بسیاری از مشکلات فروشندگان عدم توانایی در ارتباط برقرار کردن با مشتری در هنگام فروش است؛ در واقع یکی از راه های فروش موفق برقراری ارتباط موثر با مشتریست.

ایجاد روابط خوب و ارتباط با مشتریان، منجر به رشد سریع تر کسب و کار خواهد شد. همیشه ایجاد و تبلیغ یک محصول یا خدمات برجسته کافی نیست. اغلب، روش فروش شما دقیقا به اندازه آنچه می فروشید، اهمیت دارد. آدرین میلر در راستای اهمیت این مسئله می گوید: “مردم از افرادی که دوست دارند و می‌توانند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند ، خرید می‌کنند، وقتی صاحبان مشاغل از اهمیت این ارتباط شخصی چشم پوشی می کنند، خطر از دست دادن مشتری خود را افزایش می دهند. معمولا کسانی در فروش موفق تر هستند که سعی در ایجاد روابط و آینده نگری برای خریدار، دارند.” حال سوالی که پیش می آید این است که “چگونه با مشتری ارتباط برقرار کنیم؟”

در پاسخ به این سوال بیاد بگوییم که راه های بسیاری برای اینکار وجود دارد؛ یکی از این راه ها پرسید سوالات هوشمندانه است که در ادامه این مطلب به این مسئله خواهیم پرداخت.

شناسایی نیازهای مشتری

فروش موثر همه چیز در حل مشکلات است. اگر به دنبال افزایش مشتری و متعاقبا افزایش فروش محصولات خود هستید، باید به دنبال حل مشکل مشتریان خود باشید.

اغلب اوقات، مشتریان نمی‌دانند چه می‌خواهند و نمی‌دانند مشکل آن‌ها چیست. این بدان معناست که آن‌ها واقعا نمی‌دانند دنبال چه می‌گردند و یا حتی به یک محصول خاص نیاز دارند. این موقعیت دقیقا موقعیتی است که شما بایستی به عنوان یک فروشنده وارد عمل شوید و با طرح سوالات خاص مشخص کنید که مشتری بداند که دقیقا به چه محصول یا خدمات خاصی نیاز دارند و این که محصول شما برای خرید مناسب است یا خیر. سوالات زیر سوالاتی هستند که با استفاده از آن ها می توانید به این هدف دست پیدا کنید:

چه سوال هایی از مشتری بپرسیم؟

 • چی چیزی باعث شده تا ما (یا محصول ما) را برای خرید انتخاب کنید؟ (برای شناسایی مشکلی که مشتری با آن روبروست)
 • چند مدت است با این مشکل روبرو هستید؟
 • عواقب عدم حل کردن این مشکل چه چیزهایی هستند؟
 • برای رفع مشکل چه اقداماتی انجام شده است؟
 • اگر اقدامات خاصی برای مقابله با مشکل صورت گرفته است، نتیجه چه بوده است؟
 • هزینه مقابله با این مشکل چقدر است؟ (این موقعیتی است که شما به مشتری می گویید در صورت استفاده از محصولات شرکت شما چه سود اقتصادی خواهد داشت.)
 • چه مقدار بودجه برای رفع مشکل در نظر گرفته شده است؟
 • کسی که در تصمیم گیری مشتری نقش دارد و تصمیم خرید چگونه خواهد بود؟

توجه کنید که سوالات بالا به صورت کلی مطرح شده اند و بسته به مشتری و محصول شما، این سوالات باید شخصی سازی شده و به صورت هوشمندانه از مشتری پرسیده شود؛ همچنین این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که روحیات و اخلاقیات هر مشتری با مشتری دیگر متفاوت است و سوالات بایستی بسته به شناخت شما از مشتری تغییر کند.

تجربیات خرید مشتری

بسیاری از مشتریان تجربه خرید موفق و ناموفق در گذشته را داشته اند؛ دانستن این تجربیات قطعا می تواند کمک بسیار بزرگی برای شناخت دیدگاه مشتری و الگوی خرید او باشد.

 • تجربیات خوب یا بد شما در خریدهای گذشته چه بوده است؟
 • برای خرید با چه کسانی مشورت کردید؟
 • آیا تجربه خرید قبلی از ما داشته اید یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن جواب: آیا از خرید خود راضی بوده اید؟ و اگر خیر چرا؟
 • برای خرید خود چه مراحلی را طی کردید؟
 • آخرین بار کی خرید کرده اید؟

اهمیت پرسیدن سوالات باز

نظرسنجی های مشتری در درجه اول شامل سوالات بسته است. تجزیه و تحلیل نتایج یک سوال باز به دلیل ماهیت کیفی آن دشوارتر است. با این وجود، پرسیدن سؤالات متداول می تواند برای بهتر شناختن مشتریان خود بسیار مفید باشد. اما چرا و چگونه باید از سؤال باز استفاده شود؟

سوالات باز اجازه جمع‌آوری پاسخ‌های کیفی از مشتریانی که پر از اطلاعات هستند را می‌دهند. با پرسیدن یک سؤال باز، شما به مشتریان خود این فرصت را می دهید تا بدون محدود کردن یا تحت تأثیر قرار دادن آنها از طریق پاسخ های از پیش تعریف شده، آنچه را که دوست دارند در پاسخ بگویند.

پاسخ تقریبا خودجوش هنگام ارزیابی و سنجش آگاهی از برند یا محصول و نحوه درک آنها توسط مشتریان بسیار مفید است. به عنوان مثال می توان سوال زیر را مطرح کرد: “5 محصول ضروری زیبایی برای شما کدامند؟”

سؤالات باز باعث می شود مشتریان احساس ارزشمندی کنند. با پرسیدن یک سؤال باز ، شما به مخاطب اطلاع می دهید که نظر شخصی آنها مهم است و پاسخ آنها به سادگی در آماری که به طور خودکار ایجاد می شود ، وارد نمی شوند.

و اما منظور از سوالات باز چه سوالاتی هستند؟ سوالاتی را باز می گویند که پاسخ مشتری در یک یا چندین کلمه خلاصه نشود. اگرچه نمی توان گفت که تمام سوالاتی که از مشتری می پرسید باید باز باشند اما باید سعی کنید تعداد سوالات بسته کم باشند. در زیر نمونه هایی از سوالات باز آمده است:

 • چند مدت است خرید آنلاین انجام می دهید؟
 • بهترین خرید شما چه بوده است؟ (مربوط به محصول خاص)
 • انتظاراتی که از این خرید خود دارید چه چیزهایی هستند؟
 • معمولا هر چند وقت یکبار خرید می کنید؟

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از دو طریق زیر با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را مطرح کنید:
1) از قسمت دیدگاه های پست
2) با پر کردن فرم مشاوره کسب و کار در صفحه بسته های مشاوره ای

 

 

“کاری از انجمن کسب و کار گروه علمی فرهنگی آدنیا”

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی یک استراتژی تبلیغاتی است که بر روی تاکتیک‌های بازاریابی غیر متعارف و کم هزینه متمرکز است؛ این بازاریابی در عین حال بهترین نتیجه را منجر می شود.

اصطلاح “گوریلا مارکتینگ” اولین بار توسط جی کنراد لوینسون در سال 1984 در کتاب “تبلیغات چریکی” نام برده شده است. اصطلاح بازاریابی چریکی از جنگ چریکی الهام گرفته شده است که نوعی جنگ نامنظم بوده و مربوط به استراتژی های کوچک تاکتیکی است؛ این نوع تاکتیک ها توسط غیرنظامیان مسلح استفاده می شود. بسیاری از این تاکتیک ها شامل کمین ها، خرابکاری ها، یورش ها و عوامل غافل­ گیری است. بازاریابی چریکی دقیقا همانند جنگ چریکی، از همان تاکتیک ها در صنعت بازاریابی استفاده می کند.

این نوع تبلیغات، شدیدا به استراتژی بازاریابی غیر متعارف، انرژی بالا و تخیل متکی است. بازاریابی چریکی به معنای متعجب کردن مصرف کننده، ایجاد تاثیر ماندگار و گفتگوی اجتماعی بالاست. گفته می شود که بازاریابی چریکی در مقایسه با اشکال سنتی تبلیغات و بازاریابی، تأثیر وصف ناپذیری بر مصرف کنندگان دارد؛ زیرا هدف اکثر کمپین های بازاریابی چریکی برخورد در سطح شخصی و به یاد ماندنی با مصرف کننده می باشد.

بازاریابی چریکی اغلب برای شرکت‌های کوچک ایده‌آل است زیرا می توانند بدون هزینه هنگفت به مخاطبان وسیعی برسند. این استراتژی همچنین توسط شرکت‌های بزرگ در کمپین های مردمی برای تعریف فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است افرادی این سبک بازاریابی را به عنوان راهی برای پیدا کردن شغل یا کار بیشتر پذیرفته‌اند.

شرکت‌های کوچک چگونه از بازاریابی چریکی استفاده می‌کنند

بازاریابی چریکی ممکن است راه‌حل مناسبی برای کسب‌وکار کوچک شما باشد. اما چرا؟ زیرا اگر به درستی اجرا شود، اغلب کم‌هزینه خواهد بود و مخاطبان بسیاری را مورد هدف قرار خواهد داد. هم چنین می‌تواند راهی خوب برای جلب توجه، تمایز از رقبا و کسب شهرت به جهت سرگرمی و متفاوت بودن باشد.

در مصاحبه‌ای با مجله کارآفرین، چندین متخصص موسسه بازاریابی چریکی اظهار داشته اند که بازاریابی چریکی خوب …

“… باید غیر مجاز و مخرب و ماندگار” باشد. حمله خیابانی از برت زاکاردی

“… باید موجب شناخته شدن برند تجاری که در سطح شهر، توسط یک رویداد شود.” – آدام سالاکوزه، بنیانگذار و رئیس ALT TERRAIN

” … یک حالت ذهنی است. این کار در صورتی که ارزش خبری نداشته باشد، چریکی نیست ” – درو نیسر، مدیر عامل بازاریابی Renegade.

یکی از مشهورترین پروژه های بلیر ویچ، فیلمی است که با استفاده از تلاش‌های بازاریابی چریکی تبلیغ شده است. پروژه فیلم بلیر یک فیلم ترسناک روانی است که در سال ۱۹۹۹ توسط پنج فارغ‌التحصیل از دانشگاه مرکزی فیلم فلوریدا با حداقل بودجه و یک دوربین تولید شده‌است. در گام دوم یک کمپین اینترنتی برای انتشار شایعات در مورد افسانه فرضی “جادوگر بلیر” راه‌اندازی کردند.

یک وب سایت نیز به جادوگر بلر را برای حمایت از شبح خیالی مبتنی بر جنگل اختصاص داده شد. آنها با جمله “در اکتبر 1994، سه دانشجوی فیلمبردار در حال ضبط یک مستند در جنگل در نزدیکی Burkittsville، مریلند ناپدید شدند. یک سال بعد، فیلم های آنها پیدا شد.”

در آوریل ۱۹۹۸، پیش‌نمایش پخش بر روی براوو پخش شد و توجه زیادی را به خود جلب کرد. تهیه کننده براوو از این دو دعوت کرد تا یک وب سایت مستقل برای تبادل نظر راه اندازی نمایند. افرادی بودند که به این موضوع علاقه‌مند بودند و این فیلم ها فعلا تمام نشده بود.

در این راستا مایک مونلو از بنیانگذاران پروژه جادوگر ویچ می گوید: “و اینگونه بود که همه چیز شروع شد. این وب سایت در تابستان 1998 و در ماه نوامبر، راه اندازی شد؛ ما متوجه شدیم که فیلم ما در جشنواره فیلم Sundance پذیرفته شده‌ است. ما همه این شایعات را در این جشنواره منتشر کردیم. دلیلش هزینه بالا نبود، بلکه دلیلش این بود که ما طرفدار زیادی برای خود جذب کرده بودیم، کسانی که حتی فیلم را ندیده بودند.”

پروژه فیلم ” بلیر ” در سراسر جهان ۲۴۸، ۶۳۹، ۰۹۹ دلار به دست آورد.

 

شما عزیزان می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 

 

“کاری از انجمن کسب و کار گروه علمی فرهنگی آدنیا”

خانواده صرفاً حضور تعدادی از افراد که در یک فضای فیزیکی و روانشناختی در کنار هم قرار دارند، نیست. خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی – فرهنگی تلقی می شود که در کنار همه ی خصوصیات دیگرش، دارای مجموعه ای از قواعد است و هر یک از اعضایش نیز نقش خاصی دارند.

این سیستم دارای یک ساختار قدرت است که به وسیله ی آن، اشکال مختلفی از ارتباط بروز می کند. هر خانواده روش خاصی برای مواجهه با مشکلات دارد. اعضای این سیستم با هم رابطه ای عمیق و چند لایه دارند. همچنین اعضای خانواده تا حدود زیادی پیشینه ی مشترک، ادراکات درونی شده ی مشترک، مفروضات و دیدگاه هایی درباره ی دنیا و برداشت مشترکی از اهداف زندگی دارند.

در داخل این سیستم، حلقه های عاطفی قدرتمند، پایدار و متقابلی افراد را به هم گره زده است. اغلب اوقات اعضاء از طریق تولد یا ازدواج در این سیستم وارد می شوند. بنا به گفته ی کی (1985) خانواده ها صاحب اعضای جدیدی می شوند و به مرور آنها را از دست می دهند، اما روابط خانوادگی همچنان پا برجا باقی می ماند. نفوذ خانواده باعث می شود، حتی زمانی که اعضاء در اثر فاصله های فیزیکی و یا گاهی مرگ از هم جدا می شوند،  حلقه های عاطفی و ارتباطی اعضاء باقی بماند. به عبارتی عضو یک خانواده هرگز نمی تواند به طور کامل و واقعی، عضویت در آن خانواده را از دست بدهد.

کارتر و مک گولدریک (1988) عقیده دارند که هیچ سیستم دیگری مانند خانواده نیست. خانواده ها از نظر سازمانی، سیستم های عاطفی پیچیده ای دارند که ممکن است حداقل مرکب از سه نسل باشند. البته امروزه به دلیل افزایش طول عمر، خانواده های مرکب از چهار نسل هم وجود دارند.

هر خانواده به صورت اجتناب ناپذیری تلاش می کند تا به خودش به عنوان یک گروه نظم دهد. این تلاش برای نظم دادن به خود می تواند به صورت سنتی یا نوگرایانه، سازگارانه یا ناسازگارانه و منظم یا نامنظم باشد (گلدنبرگ، 2000)

خانواده سیستم ارتباطی منحصر به فردی دارد که با روابط دوستی و روابط کاری متفاوت است. در همه ی جوامع، روابط زوجی ارزش زیادی دارند. همین عامل باعث می شود که بیشتر از 80 درصد از افراد طلاق گرفته دوباره ازدواج کنند (گلدنبرگ، 2000). سر شماری سال 1990 آمریکا نشان می دهد که حدود 56 درصد آمریکایی های بالای 15 سال ازدواج کرده اند و با همسرانشان زندگی می کنند، 18 درصد طلاق گرفته اند و فقط 26 درضد ازدواج نکرده اند.

ازدواج را می توان به عنوان یکی از مراحل رشد انسان ها در نظر گرفت. اگر ازدواج موفقیت آمیز باشد، کمک زیادی به رشد روانی – اجتماعی زوج می کند. موفقیت ازدواج وابسته به میزان آمادگی افراد برای ازدواج و درک واقع بینانه ی آنها از روابط زوجی (منظور از روابط زوجی روابط زن و مردی است که ازدواج کرده اند) است. البته این آمادگی می تواند در اثر آموزش بهبود پیدا کند. ارتباط زوجی ویژگی های منحصر به فردی دارد که آگاهی و پذیرش این ویژگی ها از سوی زوج می تواند به موفقیت آمیز بودن ازدواج کمک کند.

منبع: مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی / دکتر علی محمد نظری

“کاری از انجمن روانشناسی گروه علمی فرهنگی آدنیا”

قبل از اینکه کسب‌وکار شما شروع به بازاریابی یک محصول کند، به ایجاد شخصیت خریدار برای افرادی که می‌خواهید با مواد تبلیغاتی تان ارتباط برقرار کنند، کمک می‌کند. زمانی که مشتری ایده‌آل خود را دارید، تکنیک‌های زیادی برای انتخاب خواهید داشت. اغلب این روش‌ها تحت عنوان روش های کم هزینه یا بدون هزینه (گاهی با نام بازاریابی چریکی) هستند و شما ممکن است از آن‌ها در مراحل مختلف چرخه تجاری تان استفاده کنید، یا می‌توانید آن‌ها را بلافاصله از زمان شروع کسب و کار استفاده کنید.

زمانی که یک کسب‌وکار ایجاد می‌کنید، اولین چیزی که می‌خواهید از آن مطمئن باشید، یک بنیان مشتری است. شما می‌توانید یک کمپین تبلیغاتی نسبتا گسترده را بدون نیاز به پرداخت پول برای مکان خاص، با یک پرینتر مناسب، یک تلفن و یک دستگاه متصل به اینترنت، راه اندازی کنید.

در این مطلب، هفت مورد از این روشهای بازاریابی در کسب و کارهای کوچک را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد:

 

 1. بروشورهای تبلیغاتی

  این روش استفاده از تبلیغات ارزان است . ابتدا منطقه‌ای را که می خواهید در آن فعالیت کنید را در نظر گرفته و آگهی‌ها را در این منطقه توزیع می کنید. آگهی شما باید کوتاه بوده و نکته ای باشد، و همچنین شامل برجسته‌سازی خدمات ارائه‌شده و ارائه اطلاعات تماس باشد. ارائه کوپن یا پیشنهادات تخفیف نیز، هرگز لطمه ای به آگهی شما نمی‌زند.

 2. پوستر

  اکثر سوپرمارکت‌ها ، فضاهای عمومی و مراکز خرید، تابلو اعلانات رایگان برای اعلامیه و تبلیغات ارائه می‌دهند. این یک روش آزمون و خطاست، اما شما باید سعی کنید پوستر خود را به طور منطقی قابل رویت کنید و بهتر است زبانه‌های جداشونده برای ارائه تخفیف داشته باشند. هر مکان را با رنگ متفاوت بسازید تا بتوانید مکان هایی را که بیش‌ترین مشتریان را داشته، بشناسید. اگر منطقه‌ای وجود داشته باشد که بخش اعظم مشتریان شما در آنجا باشد، شما می‌توانید این مکان را هدف کمپین خود، قرار دهید (آگهی‌، تبلیغات در رسانه‌های محلی برای آن مناطق  و غیره).

 3. ارزش افزوده

  ارزش افزوده یکی از قدرتمندترین نقاط فروش برای هر محصول یا خدمت است. از طرف دیگر، ارزش افزوده ها بسیار شبیه به کوپن های تخفیف و یا ارزیابی های رایگان هستند، اما هدف آنها افزایش رضایت مشتری و ایجاد تفاوت بین شما و رقابت است.ارزش افزوده های رایج شامل ضمانت، تخفیف برای مشتریان دائم، کارت‌های امتیازی و پاداش‌های مراجعه است. یکی از فاکتور تصمیم‌گیری برای انتخاب بین یکی از دو فروشگاه مشابه این است که کدام یک کارت امتیازی یا کارت مشتری ارائه می‌دهد. نیازی نیست که پیشنهادی غول آسا داشته باشید؛ اغلب شما باید چیزی را بیان کنید که مشتری درباره محصول یا سرویس شما اطلاع نداشته باشد. زمانی که تبلیغات خود را می سازید، توجه داشته باشید که ارزش افزوده، باید برجسته شود.

 4. شبکه های ارجاع

  شبکه‌های ارجاع برای یک کسب‌وکار بسیار ارزشمند هستند. این تنها مرجع مشتری نیست، که با وجود تخفیف یا پاداش‌های دیگری برای هر ارجاع تشویق می‌شوند.
  وقتی با مشاغل اداری سر و کار دارید، این شبکه حتی قوی‌تر نیز خواهد بود. یک وکیل افراد را به یک حسابدار ارجاع می دارد، یک حسابدار افراد را به یک واسطه گر معاملات ارجاع می دارد، یک برنامه‌ریز مالی افراد را به یک آژانس املاک و مستغلات ارجاع می‌کند. در هر یک از این موقعیت‌ها، فرد شهرت حرفه‌ای خود را در برگه ارجاع به نمایش می گذارد. بدون توجه به کسب و کارتان، مطمئن شوید که یک شبکه ارجاعی برای ایجاد یک دیدگاه و تعهد به کیفیت که انجام می‌دهید، ایجاد کنید.به عنوان آخرین نکته در شبکه‌های ارجاع، به یاد داشته باشید که رقیب تان همیشه دشمن شما نیست. اگر سرتان برای گرفتن سفارش، بیش از حد شلوغ است؛ آن را به رقیب خود بسپارید. بیشتر مواقع این لطف شما پاسخ داده می شود. علاوه بر این، اگر مشتری بخواهد مدت زیادی صبر کند، می‌تواند برای اعتبار شما بد باشد.

 5. پیگیری ها

  تبلیغات می‌تواند به شما در دستیابی به یک شغل کمک کند، اما کاری که بعد از یک شغل انجام می‌دهید می‌تواند ابزار بازاریابی بسیار قوی ‌تری باشد. پرسشنامه پی‌گیری یکی از بهترین منابع بازخورد برای این است که تبلیغ شما چگونه پیش می‌رود.

  • چرا مشتری شما را برای خرید انتخاب کرده است؟
  • او از کجا درباره ی این موضوع مطلع شده است؟
  • کدام شرکت‌های دیگر را مشتری در نظر داشته است؟
  • مشتری بیشتر از چه چیزی راضی بوده است؟
  • حداقل رضایت مشتری چه بوده است؟

  همچنین، اگر کار شما نیاز به مراجعه به مشتری دارد، مطمئن شوید که چندین آگهی در اطراف این مشتری منتشر کنید، شاید افرادی با نیاز مشابه و با علایق مشابه در همان منطقه زندگی می کنند که می توانند مشتریان بالقوه شما باشند.

 6. ناخوشایند؟ آری. مهم؟ آری.

  تماس مستقیم، چه از طریق تلفن یا مراجعه به در خانه باشد، یک فرصت پیشرفت مناسب برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک است . تماس مستقیم به شما این امکان را می‌دهد که علاوه بر محصول، خود را نیز به دیگران بشناسانید. اگر مردم نخواهند از فردی که با آن‌ها حرف می‌زند، خرید کنند، از شما نیز خرید نخواهند کرد. در هنگام صحبت کردن از طریق تلفن، شما مزایای استفاده از لبخند یا مکالمه چهره به چهره را دست خواهید داد. یک تلفن می تواند برای افراد به اندازه ممکن غیر منتظره باشد. با این حال، تماس مستقیم باعث می‌شود که شما در هنگام مواجهه با مشتریان احتمالی، خلاقیت و سازگاری را افزایش دهید.

 7. اینترنت

  ناعادلانه است وانمود کنیم که اینترنت یک وسیله عالی برای بازاریابی است؛ همانند اینکه شما شما یک پوستر در یک سالن اجتماعات یا یک بیلبورد در یک بزرگراه قرار دهید. با این حال، بیان اهمیت اینترنت در بازاریابی مشکل است . روش‌های قبلی بازاریابی در چند سال گذشته تغییر نکرده اند . اینترنت در طول همین بازه زمانی متولد شده به سرعت تکامل‌یافته است .تقریبا قابل‌تصور نیست که یک شرکت (حتی یک کافه محلی) دست‌کم یک وب سایت با جزییات حیاتی مانند مکان و ساعت نداشته باشد . نداشتن یک سایت به معنای نداشتن یک نقطه دسترسی به تعداد رو به رشد افرادی است که هنگام تصمیم برای خرید از گوگل استفاده می کنند، می باشد. علاوه بر این می توانید برای دیده شدن بهتر از رسانه های اجتماعی (فیس بوک، اینستاگرام یا اکانت توییتر) و یک سایت با سئوی خوب استفاده کنید. تکنولوژی نشر به نقطه‌ای تبدیل شده‌است که در آن – وردپرس تنها یک نمونه از یک سیستم مدیریت محتوای آزاد – می‌تواند تمامی این نیازها را برآورده کند.

 

“کاری از انجمن کسب و کار گروه علمی فرهنگی آدنیا”

چشمه ی رادیویی شبه ستاره ای

واژه کوازار شکل کوتاه شده نام کامل (چشمه ی رادیویی شبه ستاره ای) است. کوازارها را ابتدا در سال 1963 در نتیجه برنامه شناسایی اپتیکی کشف کردند. مکان رادیویی کوازار 3C273 با استتار ماه به دقت تعیین شد.

شناسایی اپتیکی این شیء و یک چشمه ی رادیویی دیگر، 3C48، اجسام ستاره مانند با خطهای گسیلی را نمایان ساخت؛ و در ابتدا فرض شد که اینها ستارگان رادیویی در کهکشان هستند. بررسی دقیق طیف آنها نشان داد که طول موج خطهای گسیلی به شدت به سرخ منتقل شده است.

اگر طول موج یک خط گسیلی در آزمایشگاه λ 0 و طول موج مشاهده شده λ 0 < λ باشد، می گویند خط با کسر z که از رابطه ی زیر به دست می آید انتقال به سرخ یافته است.

z = (λ – λ 0 ) / λ 0

معمولاً z را انتقال به سرخ جسم می نامند. برای z = .0158، 3C273 ، در حالی که برای z = .0367 ،3C48 است. (واژه انتقال به سرخ بدین منظور به کار می رود که نشان دهد انتقال به طرف انتهای سرخ طیف مرئی است.)

مقادیر بالا در مقایسه با انتقال به سرخ برای ستارگان کهکشان بسیار زیاد بودند. این اجسام چه بودند؟

کوازارها

در سال 1964 ترل پیشنهاد کرد که آنها ستارگان سریعی هستند که از کهکشان به بیرون پرتاب شده اند. اما، تفسیر پرطرفدارتر این بود که این انتقالهای به سرخ بر اثر انبساط عالم است. اگر برداشت اخیر درست باشد، کوازارها باید اجسامی در فاصلهء بسیار دور باشند، و برای این فاصله های زیاد آنها به اندازه ی کافی درخشان هستند که با ستارگان اشتباه گرفته شوند، پس باید ذاتاً بسیار توانمند باشند. بسیاری از کوزارها تغییرات سریع خروجی نور و امواج رادیویی را از خود نشان می دهند.

این موقعیت اندازه ی فیزیکی آنها را محدود می کند؛ زیرا برای اینکه جسمی در مقیاس زمانی مشخصهء T تغییر کند، اندازهء آن باید محدود به cT باشد، که c سرعت نور است. این محدودیت، ناشی از نسبیت خاص که با توجه به آن هیچ اغتشاش فیزیکی نمی تواند با سرعت بزرگتر از c منتشر شود، کوازارها را در واقع اجسام بسیار متراکمی می سازد. یک کوازار در مقایسه با اندازهء کهکشان می تواند مقدار انرژی قابل مقایسه ای را در واحد زمان از حجمی گسیل کند که گسترهء آن ممکن است فقط چند ساعت نوری باشد!

اکنون بیش از 10000 کوازار شناخته شده اند. فقط چند درصد کل آنها امواج رادیویی گسیل می دارند. بنابراین صفت اولیهء (چشمه ی رادیویی) را نمی توان در مورد تمام کوازارها به کار برد، اما بنیادگرایان ممکن است اصطلاح (شیء اختروش) یا (QSO) را ترجیح دهند.

گسیل رادیویی

در اوایل سالهای 1980، ماهوارهء نجومی پرتو X رصدخانهء اینشتین نشان داد که گسیل پرتو X یک جنبهء مشترک همهء کوازارها، و بسیار متداولتر از گسیل رادیویی است. معمولاً تصور می شود که گسیل پرتو X ناشی از درونی ترین ناحیهء کوازار است در حالی که گسیلهای اپتیکی و رادیویی از ناحیه هایی سرچشمه می گیرند که به ترتیب در قسمتهای خارجی تر قرار دارند.

اخیراً مطالعات چند طول موج QSO متداول شده است، همین طور برقراری ارتباط بین پدیدهء QSO با هسته های متراکم و فعال کهکشانهایی چون سیفرتها.

این امیدواری وجود دارد که بدین ترتیب دستاویز بهتری دربارهء مدلهای انرژی و این سیستم ها و تحول آنها به دست آوریم.

منبع: آشنایی با کیهان شناسی / جیانت ویشنو نارلیکار

“کاری از انجمن فیزیک گروه علمی فرهنگی آدنیا”

چگونه برند شخصی خود را ایجاد و تقویت کنیم؟

برندسازی شخصی نقشی حیاتی در موفقیت شما ایفا می‌کند. چه شما از آن آگاه باشید یا نه، هر شخصی یک برند یا تصویر شخصی دارد که بر نحوه دید و فکر دیگران نسبت به شخص تاثیر می‌گذارد.

به همین دلیل است که برند و تصویر شخصی شما در تعیین موفقیت در زندگی، بسیار مهم است.

برند شخصی چیست؟

اجازه دهید ابتدا از تعریف برند را شروع کنم “یک برند اساسا یک وعده یا عهد و پیمان است. زمانی که شما یک برند دارید، این قولی است به واسطه آن شناخته شده اید؛ حفظ شخصیت خود و یا تلاش برای نفوذ به آن مشهور هستید.

انسان با احساس تصمیم می‌گیرند و با منطق توجیه می‌کنند.

اگر یک برند شخصی خوب داشته باشید، مردم مایل به پرداخت مبلغ بیشتر برای محصول و یا خدمات شما هستند و تمایل کمتری به بحث کردن دارند.

چه معنایی دارد که خود را یک برند معرفی کنید؟

برند سازی به معنای ایجاد هویت حرفه‌ای برای همتراز کردن خود با ارزش‌هایتان است. تعریف برند شخصی همیشه با ارزش‌های شما شروع می‌شود. اگر می‌خواهید واقعا یک رهبر فکری و یک قدرت در زمینه کاری خود باشید، باید بر پایه یک اصل باشید.

کیفیت؟ برتری؟ مسئولیت پذیری؟ کار گروهی؟ ابتکار و نوآوری؟ رهبری؟

سپس با بکارگیری اصل صداقت یک برند شخصی بزرگ بسازید.

هیچ شهرتی بهتر از این نیست که دیگران بگویند که وقتی با شما کار می‌کنند، همیشه به وعده‌های خود عمل می‌کنید.

موفقیت این است که کاری را که برای انجام آن استخدام شده‌اید، به درستی انجام دهید. حال، این امر به تمامی زمینه های تعاملات شما با دیگران گسترش می‌یابد.

بنابراین می توان قانون زیر را بیان کرد:

“همه چیز مهم است. هر چیزی که شما انجام می‌دهید، یا برند شما را می سازد و یا برندتان را تضعیف کرده و از بین می برد.”

 1. تمرکز و تخصص در یک حوزه
  این بدان معناست که شما باید برند خود را بر روی یک حوزه از موفقیت متمرکز کنید. شما نمی‌توانید همه چیز برای همه کس باشید.شما می‌توانید یک تخصص در رشته کاری، محصول، شرکت و یا صنعت، رسانه، جامعه و غیره انتخاب کنید.شما باید مثل یک پرتوی لیزری فقط روی یک چیز تمرکز کنید.
 2. تبدیل به یک رهبر فکری در حوزه کاری خود شوید
  شما باید به عنوان یکی از افراد بسیار دانا، محترم و ماهر در حوزه کاری خود شناخته شوید. آن‌ها دارای ویژگی‌های رهبری بالایی هستند.بنابراین یکی از سوالاتی که باید از خودتان بپرسید این است: “من می‌خواهم در کدام قسمت حوزه خود یک رهبر باشم؟”
 3. برند شما، شخصیت شما
  برند شما در تمام جنبه‌های آن، حتی در کاستی‌ها، باید حول شخصیت شما ساخته شود.حال سوال این است : بهترین شخصیت برای برند شما چیست؟اگر از افراد بخواهید که شما را به شیوه‌ای خاص توصیف کنند، چه راه خوبی برای توصیف شما وجود دارد؟
 4. ساخت یک برند متمایز
  زمانی که برند شخصی خود را ساختید باید آن را به شیوه‌ای منحصر به فرد بیان کنید.برای مثال، بانویی یک کارت تشکر را با یک گل خشک‌شده در داخل پاکت برای مشتریان خود می‌فرستد. زمانی که مشتری آن را باز می‌کند و با گل های خشک شده مواجه می شود، باعث می‌شود ماه‌ها و یا حتی سال‌ها بعد او را در خاطر داشته باشد.ممکن است شما امضای خاصی داشته باشید و یا به شیوه ای خاص لباس بپوشید. یا به عنوان مثال شخص دیگری همیشه قرمز می‌پوشد. پس سوال اصلی این خواهد بود که “چگونه می‌توانید متمایز باشید”؟
 5. قابل مشاهده باشید
  برای اینکه موثر باشید، برند شخصی شما باید بارها و بارها دیده شود. برند شما به روشی که می‌خواهید کسب‌وکار خود را نشان دهید، شکل می‌گیرد. اگر با مردم صحبت نکنید، شبکه­سازی انجام ندهید و یا درگیر نشوید، شما کارتان را بدرستی انجام نمی دهید.جایی باشید که مردم همیشه شما را ببینند. خیلی وقت‌ها مردم شما را انتخاب می‌کنند، از شما می‌خرند، دیگران را به خرید از شما ترغیب می‌کنند که این امر دلیل دیگری غیر از این که شما را زیاد دیده باشند ندارد.
 6. سازگار باشید
  رفتار شما در دنیای آفلاین باید با برند عمومی شما هماهنگ باشد. اگر شما در محیط های خصوصی معنای دیگری برای مردم داشته باشید، برند شما به نابودی نزدیک خواهد بود. یکی از بزرگ‌ترین ادعاهایی که شما می‌توانید به دست آورید، این است مردم بگویند رفتار شما در خفا و در عموم همیشه یکسان است.
 7. با استقامت باشید
  زمانی که برند شخصی خود را تاسیس کردید، فرصت دهید برندتان رشد کند. به برند خود وفادار بمانید و علایق  ودگذر، گرایش‌ها و تغییرات را نادیده بگیرید. به عبارت دیگر، همیشه صبور باشید.
 8. اراده خوب برای دیگران ایجاد کنید
  هر چه بیشتر به عنوان ایده‌آل و اهداف دارای ارزش نگریسته شوید , برند شما تاثیر بیشتری خواهد داشت.این تفکر تحت عنوان تفکر ” Back-From-the-Future” شناخته می شود.از خود بپرسید:

  “اگر 3 سال بعد، آنها روی من تحقیقاتی انجام دهند و با گزارشی از نوع شخصیت من، نحوه برخورد من با افراد دیگر، چگونگی صحبت مردم در مورد من، شهرت و وضعیت من، به سوی من بازگردند. موقعیت من در قلب و ذهن دیگران، با چه کلماتی توصیف خواهد شد؟”

  واقعا عالی است که یک کلمه را انتخاب کنید که ویژگی بارز شما خواهد بود.

 

برندسازی شخصی برای شما چه معنایی دارد؟

از خود بپرسید: “مردم برای توصیف برند با شکوه شما از چه کلماتی باید استفاده کنند؟”

گام بعدی این است که از خودتان بپرسید: “از هم اکنون چه کار متفاوتی می‌توانم انجام دهم تا مردم از این پس بدین شکل درباره من فکر کنند؟”

به خاطر داشته باشید، یک برند قولی است که به دیگران می‌دهید، که بیان می دارد: “اگر با من تعامل داشته باشید، با من درگیر باشید، از من خرید کنید، با من بفروشید، همراه من باشید و غیره، این نوع شخصی است که به دست خواهید آورد.”

حال قسمت سخت کار این است برای کاری که قرار است انجام دهید، شهرت پیدا کنید؛ و این را نیز به یاد داشته باشید مهم نیست چه کاری قرار است انجام دهید.

اما چه تفاوتی در زندگی شما ایجاد می کند؟

افرادی که یک برند شخصی مثبت دارند راحت‌تر کار می‌کنند، سریع‌تر انتخاب می‌شوند، مشتری حاضر است پول بیشتری به آن ها پرداخت کند، از افرادی که اولین نبوده اند، سریعتر رشد می کنند، زیرا اولین چیزی که مردم درباره شما چک می‌کنند، اعتبار و برند شخصی شماست.

 

خوشحال می شیم نظرتون رو تو قسمت کامنت ها با ما در میون بزارید و یا اگه سوالی در این زمینه داشتید، بپرسید اگه بتونیم حتما کمکتون می کنیم.

منبع: www.briantracy.com

ترجمه از: داود سعیدپور / سایت علمی فرهنگی آدنیا

“کاری از انجمن کسب و کار گروه علمی فرهنگی آدنیا”

در کسب‌وکار همیشه چندین گزینه‌ برای انتخاب وجود دارد. آیا این کار را انجام دهیم و یا باید آن را انجام دهیم؟ اگر این کار را انجام دهیم، چه تاثیری بر خط زیردستان ما، کارمندان یا مشتریان خواهد داشت؟ اگر رویکردی متفاوت را انتخاب کنیم، چه تاثیری بر شهرت، نام تجاری و یا حسن‌نیت ما خواهد داشت؟ اگر ما در بازار اختلال ایجاد کنیم، تاثیر این کار در طولانی مدت برای کسب‌وکار ما به صورت مثبت خواهد بود یا منفی؟

تصمیماتی که می‌گیریم ممکن است گاهی واضح و آسان به نظر برسد، اما نیاز به دقت بالا برای انتخاب صحیح از بین گزینه های موجود، یک ضرورت برای رشد و بقا است. پنج انتخاب زیر را در نظر بگیرید که می‌توانند کسب‌وکار را تغییر دهند:

 1. تمرکز روی رقبا باشد یا مشتریان؟
  قطعا، هر کسب‌وکاری باید ارکان رقابت خود را بداند. قیمت‌گذاری، بازاریابی، توزیع، محصولات یا خدمات، خدمات پس فروش، کیفیت، سیاست استرداد و…. اما برخورد رو در رو با رقبا، به طور کلی کلید موفقیت نیست.از طرف دیگر، اگر یک کسب‌وکار مشتری نداشته باشد، دوامی نخواهد داشت. بنابراین، شاید تمرکز باید بر روی مشتریان باشد. به آن‌ها آنچه را که می‌خواهند در مسیر قیمت‌گذاری، تحویل، خدمات مشتری، کیفیت و غیره ارائه دهید. رضایت بیشتر مشتریان به معنای کسب وکار موفق تر و پر رونق تر خواهد بود.
 2. تابع باشیم یا رهبر؟
  به عنوان صاحب یک کسب‌وکار ترجیح می‌دهید برای کسب و کارتان یک تابع باشید یا یک رهبر؟ تفاوتی ندارد کسب‌وکار شما از چه نوع باشد؛ خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، تولید، خدمات، فن‌آوری و یا یک حرفه. در هر صورت شما یک انتخاب بیشتر ندارید: پیروی از آنچه کسب و کارهای دیگر انجام می‌دهند یا رهبر در خط مقدم ایده‌های جدید، محصول یا خدمات جدید، رویکردی متفاوت به خدمات مشتری، یا ارزش پیشنهادی منحصر به فرد.یک پیرو یا تابع بودن ممکن است مسیر محافظه کارانه تری باشد، اما آیا عناصر کلیدی لازم برای رسیدن به اهداف و مقاصد شما را فراهم می‌کند؟ رویکرد رهبری قطعا می‌تواند ریسک‌های بیشتری داشته باشد، اما پاداش حاصل از آن می‌تواند بسیار بیشتر باشد.
 3. تقویت یا تضعیف روحیه کارمندان؟
  هیچ شکی وجود ندارد که کارمندان ارزشمندترین دارایی هر کسب‌وکار هستند. یک کسب وکار بدون داشتن کارمندان با انگیزه و متعهد راکد و بدون هیچ گونه پیشرفتی باقی می‌ماند. هنگامی که صاحبان و مدیران اهمیت بالایی برای کارمندان قائل نیستند، روحیه کارمندان تضعیف شده و رشد کسب و کار متوقف خواهد شد.هنگامی که مدیریت ارتباط مهم بین کارکنان، مشتریان و رشد کسب و کار را درک می‌کند، روحیه کارمندان را با ارتباطات خوب، سیاست‌های بدون محدودیت، ایجاد فرصت‌ برای رشد و پیشرفت و احترام فردی تقویت می‌کند. تسهیل روحیه کارمندان به صورت تصادفی انجام نمی‌شود، بلکه از طریق اقدامات متمرکز و آگاهانه انجام می‌شود.
 4. ایجاد فرهنگ در شرکت یا عدم توجه به آن؟
  تعریف دقیق فرهنگ شرکت، مشکل است. فرهنگ یک جو است که در مورد چگونگی رفتار کارمندان، نحوه تعامل آن‌ها با یکدیگر در کار و خارج از کار و چگونگی برخورد آن‌ها با افراد برون-سازمانی، مانند مشتریان و فروشندگان وجود دارد. فرهنگ مربوط به عقایدشان است و حتی می‌تواند نحوه پوشش کارکنان، ساعات کاری و تشکیلات اداره را نیز نشان دهد.زمانی که هیچ فرهنگ منسجم و واقعی در یک کسب‌وکار وجود ندارد، کارمندان کار خود را انجام می‌دهند و زمانی که روز کاری تمام می‌شود، همه به روش‌های جداگانه خود محل کار را ترک می کنند. بالعکس، وجود فرهنگ می‌تواند به موفقیت یک کسب‌وکار کمک کند. فرهنگی که چشم‌انداز کسب‌وکار را در بر می‌گیرد، به شیوه‌ای مثبت بر نحوه ی کار و عملکرد کارکنان تاثیر می گذارد.هر کسب‌وکار فرهنگ خود را دارد، اما یک فرهنگ مثبت برای موفقیت ضروری است. زمانی که کارمندان احساس وفاداری به کسب‌وکار داشته باشند، مسلما ارزش شرکت افزایش می‌یابد.
 5. نادیده گرفتن کارمندان یا فرصت دادن به آن­ها؟
  در شرایطی که هیچ فرصتی برای رشد وجود ندارد، کارمندان در موقعیت فعلی خود احساس بی انگیزگی می‌کنند که باعث ایجاد محیط اداری بی زرق و برق می‌شود. محروم کردن کارکنان از انجام کارها به تنهایی، اجرای ایده‌های جدید، یا تلاش کردن و شکست خوردن، یک وضعیت یکنواخت را ایجاد می‌کند که هر گونه نبوغ را که ممکن است در نیروی کار وجود داشته باشد از بین می‌برد.با این حال، قدرت بخشیدن به کارمندان باعث ایجاد هیجان می‌شود، ایده‌ها را به واقعیت تبدیل می‌کند، کارایی را افزایش می دهد و باعث می‌شود که همه به دنبال رسیدن به موقعیت های برتر باشند. زمانی که کارمندان قدرت انجام کاری را دارند، یک چیز جدید را امتحان می‌کنند، یا به تنهایی تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که مطابق با اهداف شرکت باشد؛ تمامی این کارها باعث  می شود آن‌ها در کار خود متعهدتر و با اعتماد به نفس تر شوند. قدرت بخشیدن به کارمندان یک عامل کلیدی در ایجاد یک کسب‌وکار بلندمدت، سودآور و پایدار است.

کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟

هر عملی در کسب‌وکار دارای چندین پیامد است. هنگام تصمیم‌گیری، عاقلانه فکر کنید که چه چیزی بهترین نتایج را ایجاد می‌کند نه تنها برای کوتاه‌مدت، بلکه برای مدت طولانی. این کار اغلب به همان اندازه که ممکن است نتایج مثبت ایجاد کند به همان اندازه نیز ممکن است نتیجه منفی ایجاد کند. بنابراین انرژی‌های خود را مستقیم به بخش هایی هدایت کنید که پتانسیل بیش‌ترین رشد در کسب‌وکار را ایجاد می کنند.

 

منبع: www.allbusiness.com

ترجمه از: داود سعیدپور / سایت علمی فرهنگی آدنیا

“کاری از انجمن کسب و کار گروه علمی فرهنگی آدنیا”

کارآفرینان نسبت به دیگر حلال مشکلات متفاوت هستند. آن‌ها برای پیدا کردن راه‌حل‌های منحصر به فرد که زندگی‌ها و صنایع را متحول می‌کند، مهارت خوبی دارند. برندهایی مانند Uber و Airbnb از جمله مواردی هستند که نشان می دهند، تفکر کارآفرینی چگونه می تواند فعالیت‌های روزانه را تغییر دهد.

آنچه بسیاری از افراد هنگام ارزیابی این موفقیت‌ها و دیگر موفقیت‌های کارآفرینی آن را نادیده می‌گیرند این است که حل مشکلات پیچیده ممکن است در نگاه اول بسیار پیچیده به نظر برسند، در حالی که راه‌حل‌های واقعی نسبتا ساده هستند. کارآفرینان موفق با آموزش خود برای ارائه یک راه‌حل آسان برای مشکلاتی دیگران با آن روبرو هستند، مصمم به ایجاد تاثیر پایدار بر جهان هستند.

تمایل به سادگی

تمایل طبیعی ما یافتن راه‌حل‌های ساده برای مشکلاتمان است، با این حال، تعصبات شخصی و تاثیرات بیرونی ما می‌تواند باعث شود مشکلات ساده، سخت به نظر برسند. این تمایل به روش ساده‌تر انجام دادن کارها می‌تواند تاثیر قدرتمندی بر درک ما از اطلاعات، برند تجاری و موارد دیگر داشته باشد. یک مطالعه موردی ۲۰۱۲ توسط گوگل نشان داد که بازدیدکنندگان به طور مداوم، وب سایت‌های ساده را نسبت به سایت هایی با طراحی پیچیده‌تر ترجیح می دهند؛ حتی وب سایت‌هایی که متناسب با ” قالب صنعت” مورد انتظار هستند، دارای رتبه ی بالاتری می باشند. اما علت این تفاوت چیست؟ سایت‌های موفق اطلاعات را به شیوه‌ای مختصر ارائه داده و از تجربیات گذشته کاربران، برای جلب توجه به سادگی درکشان استفاده کردند.

بسیاری از کاربران استارتاپ ها با به چالش کشیدن نظرات چالش برانگیز و تمرکز روی واقعیتها، راه حلهای ساده ای پیدا می کنند. همانطور که نویسنده و کارآفرین نات الیاسون در یک پست وبلاگ توضیح می دهد، “استدلال اولیه یعنی زمانی که از فرضیات، قوانین، بدیهیات، حقایق اساسی، مدل‌های ذهنی و سایر اصول غیر قابل انکار برای ارائه راه ‌حل براساس استنتاج منطقی استفاده شود. این کار نیازمند نتیجه‌گیری از چیزی است که شما می‌دانید درست است، به جای تکیه به عقاید و فرضیات.”

به کارگیری این فرآیندِ تفکر به کارآفرینان در یافتن راه‌حل‌های مفید و کارا کمک می‌کنند. البته قدم بعدی این است که این ایده را عملی کنیم.

به ظاهر ساده؟

“فقط به این دلیل که نتیجه نهایی برای کاربر ساده است به این معنا نیست که شما نباید تلاش کنید تا آن را به درستی طراحی کنید”، بنیامین ابرل، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Topo Solutions، در مصاحبه ای بیان کرد: “در مدیریت تأمین، ما آموختیم که جایگزینی نظارت دستی، بازرسی و تجزیه و تحلیل تأمین کنندگان اصلی و فرعی با یک راه حل دیجیتالی و مبتنی بر داده می تواند به شرکتها کمک کند تا هزینه ها را بین 30 تا 70 درصد کاهش دهند. به علاوه، این برنامه ها برای کاربر نهایی ساده است. بدیهی است، این باعث نمی شود برنامه نویسی و تست ساده تر شود، زیرا هنوز باید روی بک اند کار کرد.”

این احساسات به یک تصور غلط رایج تبدیل می‌شوند که بسیاری از کارآفرینان بالقوه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اجرای یک راه‌حل ساده لزوما آسان نخواهد بود. کارآفرینان موفق درک می‌کنند که آن‌ها هنوز باید برای اطمینان از اینکه محصول یا خدمات آن‌ها راه‌حل مطلوب را به مشتری تحویل دهد، هنوز هم باید ساعت­ها وقت بگذارند.

همه چیز در اجرا و پیاده سازی خلاصه می شود

در حالی که کار مورد نیاز برای ساخت یک راه‌حل جدید آسان است، نتیجه نهایی باید کشش لازمه را با خریداران مهیا سازد. روش انجام این کار کاهش پیچیدگی کارهاییست که کاربران در زندگی روزمره با آن مواجه است. برای مثال، توییتر در ابتدا از قابلیت استفاده از هشتگ، ریپلای کردن و یا تگ کردن بهره مند نبود؛ این ویژگی‌ها بعدها تنها به دلیل ترجیحات و فعالیت‌های کاربران اضافه‌شدند، سیستمی که کار با پلتفرم را ساده تر کرده و به آن کمک کرد تا به اهداف و وعده‌های اولیه خود برسد.

در هسته آن ها، بسیاری از موفق‌ترین کسب و کارها امروزه به دلیل ارائه یک راه حل قوی برای حل مساله به جایگاه خود رسیده‌اند. نتفلیکس به کاربران اجازه می‌دهد که به جای نیاز به خرید DVD، فیلم های مختلف را از طریق اینترنت تماشا کنند. شرکت آمازون به جای فروش محصولات در فروشگاه، محصولات خود را روی رایانه شما ارائه می دهد. این راه‌حل‌ها ساده هستند، اما آنچه به موفقیت این شرکت‌ها نسبت به رقبا شکست‌خورده آن ها کمک کرده‌است، توانایی این شرکت ها برای ارایه مداوم یک تجربه کاربری با کیفیت است. در نهایت، این چیزی است که باعث می‌شود یک “راه‌حل” واقعا ساده باشد.

یک راه‌حل ساده ممکن است همیشه برای توسعه و ارائه به مشتریان آسان نباشد. یک نرم‌افزار حل مساله ممکن است به ساعت‌های طولانی برنامه‌نویسی، عیب‌یابی و آزمایش قبل از آماده شدن برای پرتاب نیاز داشته باشد. اما با ایجاد یک محصول یا خدمات نهایی که برای مشتریان آسان است، می‌توانید یک راه‌حل با تاثیر طولانی‌مدت فراهم کنید.

 

منبع: www.entrepreneur.com

ترجمه از: داود سعیدپور / سایت علمی فرهنگی آدنیا

“کاری از انجمن کسب و کار گروه علمی فرهنگی آدنیا”

 

تقریبا سه چهارم کیهان را حجمی به نام انرژی تاریک تشکیل داده است ولی دانشمندان از جنس و چیستی این انرژی رازآلود با خبر نیستند.

بنابراین چگونه متوجه شویم این انرژی چیست؟ چگونه به وجود آمده است؟ جنس آن چیست؟ و سوالاتی از این قبیل که ذهن دانشمندان فیزیک را به خود مشغول کرده و هنوز هیچ پاسخ مناسب و دقیقی برای این سوالات داده نشده است.

dark-energy-abell-cluster-100819-02

به نظر می رسد این انرژی عجیب تمام اجزای هستی و کیهان را با سرعت فزاینده ای از یکدیگر دور می کند ولی نیروی گرانش با این انرژی مقابله می کند و از سرعت این گسترش می کاهد. این اکتشافات به وسیله ی کاوشگر ناهمسانگرد ریز موج ویلکینسون (WMAP) به ثبت  رسیده است.

این کاوشگر افت و خیزهای ناچیز موجود در پرتوهای ریز موج پس زمینه کیهانی را اندازه می‌گیرد که در اثر پژواکهای میرای انفجار بزرگ به وجود آمده است.

 انرژی اسرار آمیز

در اوایل دهه 1990 ، یک چیز نسبت به گسترش جهان کاملاً مسلم بود. ممکن است گرانش، چگالی انرژی کافی برای متوقف کردن گسترش و بازگشت مجدد آن داشته باشد ، ممکن است چگالی انرژی کمی داشته باشد که هرگز متوقف نشود ، اما با افزایش زمان مطمئناً گرانش گسترش را کند می کند.

به نظر می رسد، کند شدن جهان مشاهده نشده است، اما از نظر تئوری، جهان باید کند شود.

جهان پر از ماده است و نیروی جاذبه گرانش همه مواد را به هم می رساند.

081216-galaxy-clusters-02  این خوشه ی کهکشانی نماینده بیش از ۸۰ خوشۀ کوچکتر است که برای پیگیری اثرات انرژی تاریک مورد مطالعه   قرار گرفته است.

در سال 1998 مشاهدات تلسکوپ فضایی هابل از ابرنواخترهای بسیار دوردست آمد که نشان می داد، مدتها پیش، جهان در واقع کندتر از امروز در حال گسترش بود. بنابراین گسترش جهان به دلیل گرانش کند نشده است، همانطور که همه فکر می کردند، این شتاب، در حال افزایش است. هیچ کس انتظار این را نداشت، هیچ کس نمی دانست چطور آن را توضیح دهد. اما چیزی باعث آن شد

سرانجام نظریه پردازان با سه نوع توضیح روبرو شدند. شاید این نتیجه نسخه طولانی دور از نظریه گرانش انیشتین باشد، چیزی که حاوی آنچه “ثابت کیهانی” نامیده می شد، بود.

شاید نوعی مایعات انرژی عجیب و غریب وجود داشته باشد که فضا را پر می کند.

شاید در نظریه گرانش انیشتین مشکلی وجود داشته باشد و یک تئوری جدید می تواند شامل نوعی زمینه باشد که این شتاب کیهانی را ایجاد می کند.

qtyWmfJawXJFfCGHsvAاین تصویر شبیه‌سازی شده از ساختار بزرگ مقیاس کیهان، نشان دهندۀ تار وسیع کیهانی از کهکشان‌ها و همچنین فضاهای گسترده، خالی و تاریکِ کیهان می باشد.

نظریه پردازان هنوز نمی دانند توضیح صحیح چیست، اما آنها راه حل را نامگذاری کرده اند که به آن انرژی تاریک گفته می شود.

انرژی تاریک چیست؟

انرژی تاریک بیشتر از آنچه مشخص است ناشناخته است. ما می دانیم که مقدار انرژی تاریک چقدر است زیرا می دانیم که چگونه این امر بر گسترش جهان تأثیر می گذارد.

معلوم است که تقریبا 68٪ از جهان انرژی تاریک است. ماده تاریک حدود 27٪ جهان را تشکیل می دهد. باقی همه چیز روی کره زمین ، هر چیزی که همیشه در مورد همه سازهای ما مشاهده شده است، همه ی مواد عادی به کمتر از 5٪ جهان می افزاید. بیایید به آن فکر کنیم ، شاید اصلاً اصطلاحاً آن را “عادی” ننامید ، زیرا این بخش کوچکی از جهان است

یک توضیح برای انرژی تاریک این است که انرژی تاریک یک خاصیت از فضا است. آلبرت انیشتین اولین کسی بود که فهمید فضای خالی چیزی نیست. فضا خواص شگفت انگیزی دارد که بسیاری از آنها به تازگی در حال کشف شدن هستند. اولین خاصیتی که انیشتین کشف کرد این است که امکان وجود فضای بیشتر وجود دارد. سپس یک نسخه از تئوری گرانش انیشتین، نسخه ای که حاوی یک ثابت کیهان شناسی است، پیش بینی دوم را انجام می دهد: “فضای خالی” می تواند انرژی خاص خود را داشته باشد.

از آنجا که این انرژی خود خاصیت فضا است، با گسترش فضا رقیق نمی شود. با ایجاد فضای بیشتر، بیشتر این انرژی از فضا ظاهر می شود. در نتیجه، این شکل از انرژی باعث می شود جهان سریعتر و سریع تر گسترش یابد. متأسفانه، هیچ کس نمی داند که چرا ثابت کیهان شناسی حتی باید در آنجا باشد، حتی کمتر از اینکه دقیقاً مقدار مناسبی برای شتاب مشاهده شده جهان داشته باشد.

image e Dark Energy

هسته تاریک این توضیح را رد می کند.

فضای خالی

توضیح دیگر در مورد چگونگی به دست آوردن انرژی فضا از تئوری کوانتومی ماده ناشی می شود. در این تئوری ، “فضای خالی” در واقع پر از ذرات موقتی (“مجازی”) است که به طور مداوم شکل می گیرند و سپس از بین می روند. اما هنگامی که فیزیکدانان سعی کردند محاسبه کنند که چه مقدار انرژی باعث ایجاد فضای خالی می شود، به جواب اشتباهی دست یافتند، اشتباه زیاد. هم چنان این رمز و راز ادامه دارد.

توضیح دیگر در مورد انرژی تاریک این است که نوعی سیال یا میدان انرژی دینامیکی است، چیزی که تمام فضا را پر می کند اما چیزی که تأثیر آن بر گسترش جهان است برعکس ماده و انرژی طبیعی است.

آخرین احتمال این است که نظریه گرانش انیشتین صحیح نیست. این نه تنها بر گسترش جهان تأثیر می گذارد، بلکه بر نحوه رفتار ماده عادی در کهکشان ها و خوشه های کهکشان ها نیز تأثیر می گذارد. این واقعیت راهی برای تصمیم گیری در مورد این مسئله خواهد بود که آیا راه حل مشکل انرژی تاریک یک تئوری گرانش جدید است یا نه: ما می توانیم مشاهده کنیم که چگونه کهکشان ها در خوشه ها جمع می شوند.

اما اگر معلوم شود که یک تئوری جدید برای گرانش مورد نیاز است ، این تئوری چیست؟ چگونه می توان حرکت اجسام را در منظومه شمسی به طور صحیح توصیف کرد، همانطور که تئوری انیشتین شناخته شده است و هنوز هم پیش بینی های متفاوتی را برای عالم مورد نیاز ما ارائه می دهد، تئوری های نامزدها نیز وجود دارد، اما هیچ کدام قانع کننده نیستند.

بنابراین رمز و راز ادامه دارد.

آیا می توان به این موضوع که انرژی تاریک دقیقا چیست پی برد؟ آیا بشر برای این سوال پاسخی پیدا می کند؟

امیدواریم در آینده نه چندان دور به پاسخ این سوالات دست پیدا کنیم تا یکی از عجیب ترین و سری ترین مسائل روز دنیا مشخص و حل شود.

منبع: science.nasa.gov

ترجمه از: علیرضا نصیری / سایت علمی فرهنگی آدنیا

“کاری از انجمن فیزیک گروه علمی فرهنگی آدنیا”